Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia archiwalne (2012)

Zamówienia archiwalne (2012)

Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014

Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.01.2013)

Toruń: Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 r. przez Toruńską Agendę Kulturalną
Numer ogłoszenia: 516804 — 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 03 33, faks 56 651 02 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 r. przez Toruńską Agendę Kulturalną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie ochrony osób i mienia podczas wydarzeń organizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 (do 4.500 roboczogodzin), w tym: ochronę koncertu sylwestrowego od godz.21:00 31.01.2013 do 2:00 01.01.2014 w trybie imprezy masowej na 2000 osób oraz przygotowanie pełnej i prawidłowej dokumentacji na trzy imprezy masowe realizowane przez Toruńską Agendę Kulturalną w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014. 1.2. Dokładna liczba i terminy organizowanych imprez zostanie przekazana Wykonawcy pismem najpóźniej 6 tygodni przed wydarzeniami takimi jak Festiwal Ballady i Piosenki Filmowej i Bella Skyway Festival i 2 tygodnie przed pozostałymi wydarzeniami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 75.24.10.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) Mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) Konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nieprzewidzianych, 4) Konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez strony, 5) Jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) Rezygnacji z organizacji imprezy masowej przez Zamawiającego, 7) zmiany wynagrodzenia w przypadku pełnienia usługi przez mniejszą liczbę roboczogodzin niż 4.500; 8) Innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tak.torun.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agenda Kulturalna 87-100 Toruń ul. Pod Krzywą Wieżą 1 telefon (056) 621 03 33 fax. (056) 651 02 37.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Toruńska Agenda Kulturalna 87-100 Toruń ul. Pod Krzywą Wieżą 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 r.
Załącznik nr 1 — Formularz oferty
Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 r.
Załącznik nr 2 — Oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Usługa ochrony imprez masowych organizowanych w okresie od 06.01.2013 do 01.01.2014 r.
Załącznik nr 3 — Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z postępowania

* * *

Zawiadomienie z dnia 11 maja 2012 r.
dotyczące udzielenia zamówienia na usługę stworzenia dzieła w technice mappingu 3D w ramach Skyway ’12
Zawiadomienie z dnia 18 maja 2012 r.
dotyczące usługi zaprezentowania spektaklu teatralno-cyrkowej grupy Transe Expresse pt. „Maudits Sonnants” podczas wydarzenia „Odwołanie końca świata”
Zawiadomienie z dnia 19 lipca 2012 r.
dotyczące usługi zaprezentowania instalacji Luminarium o nazwie Exxopolis podczas Skyway ’12 w dniach 21–25.08.2012

  «   Wstecz