Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Status prawny » Statut

Statut Toruńskiej Agendy Kulturalnej

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Toruńska Agenda Kulturalna, jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

§ 2.

Siedzibą Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest miasto Toruń.

§ 3.

Toruńska Agenda Kulturalna prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz może prowadzić działalność poza jej granicami.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 4.

 1. Przedmiotem działania Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest prowadzenie działalności w celu zaspokajania potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Torunia w zakresie: organizowania nowatorskich wydarzeń kulturalnych, ochrony i efektywnego zagospodarowania obiektów zabytkowych, rozwijania międzykulturowego dialogu i współpracy oraz promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta.
 2. Toruńska Agenda Kulturalna realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 w szczególności poprzez następujące działania:
  1. organizację festiwali, koncertów, spektakli oraz innych przedsięwzięć kulturalnych, w tym artystycznych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym uwzględniających zróżnicowane zainteresowania i potrzeby mieszkańców Torunia;
  2. organizację inscenizacji historycznych, turniejów, pokazów i jarmarków odtwarzających oraz promujących dziedzictwo Torunia;
  3. organizację miejskich obchodów rocznicowych i imprez cyklicznych;
  4. realizację konferencji naukowych, seminariów, warsztatów, szkoleń i innych form edukacji stymulujących aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta;
  5. organizację wystaw muzealnych;
  6. realizację działań mających na celu tworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego;
  7. aktywizację lokalnych i regionalnych środowisk biznesowych w celu wspierania działalności kulturalnej realizowanej na terenie miasta Torunia;
  8. realizację ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii promujących miasto Toruń jako ważny ośrodek kultury na mapie Europy;
  9. rewitalizację przestrzeni miejskiej poprzez inicjowanie i realizowanie projektów kulturalnych o charakterze społecznym;
  10. podejmowanie działań w zakresie łączenia działalności kulturalnej z szeroko rozumianymi sektorami biznesu, turystyki, nowych technologii i przemysłów kreatywnych.
 3. W celu realizacji zadań statutowych Toruńska Agenda Kulturalna:
  1. opracowuje plany i podejmuje wspólne działania z odpowiednimi biurami i wydziałami Urzędu Miasta Torunia oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń, lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi;
  2. pozyskuje środki pieniężne na finansowanie realizowanych przez instytucję przedsięwzięć, w tym dotacje pochodzące z funduszy regionalnych, krajowych i europejskich;
  3. sprawuje opiekę nad powierzonymi obiektami zabytkowymi i ich otoczeniem, a także realizuje zadania remontowe oraz naprawcze w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytków;
  4. inicjuje i prowadzi badania oraz projekty w celu poznania dziedzictwa kulturowego oraz potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Torunia;
  5. podejmuje współpracę z mediami i dostawcami nowoczesnych form komunikacji.
 4. Toruńska Agenda Kulturalna realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami.

Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 5.

 1. Organem zarządzającym Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest Dyrektor, chyba że zarządzanie instytucją kultury zostanie powierzone osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzanie, w takim wypadku Zarządca realizuje kompetencje Dyrektora instytucji.
 2. Wyłonienie kandydata na dyrektora następuje w drodze konkursu, który jest przeprowadzany w oparciu o regulamin ustalany przez Prezydenta Miasta Torunia.
 3. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

§ 6.

 1. W Toruńskiej Agendzie Kulturalnej tworzy się jedno stanowisko zastępcy dyrektora.
 2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Torunia.

§ 7.

 1. Organem doradczym Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest Rada Programowa.
 2. Rada Programowa opiniuje programy i plany Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz ocenia ich realizację, a także doradza Dyrektorowi w sprawach związanych z działalnością statutową instytucji.
 3. Rada Programowa składa się z pięciu osób.
 4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej na wspólną trzyletnią kadencję.
 5. W skład Rady Programowej wchodzi jeden przedstawiciel Prezydenta Miasta Torunia.
 6. Członkiem Rady Programowej nie może być pracownik ani współpracownik Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 7. Zasady i tryb działania Rady Programowej określa regulamin pracy Rady Programowej nadany przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Rozdział 4
Źródła finansowania

§ 8.

Do źródeł finansowania Toruńskiej Agendy Kulturalnej należą:

 1. dotacja podmiotowa Gminy Miasta Toruń;
 2. dotacje celowe Gminy Miasta Toruń;
 3. przychody z prowadzonej działalności statutowej;
 4. przychody z prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;
 6. środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego, środki z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 5
Działalność gospodarcza

§ 9.

 1. Toruńska Agenda Kulturalna może prowadzić działalność gospodarczą powiązaną z przedmiotem działania instytucji, w szczególności: działalność impresaryjną, wydawniczą, wystawienniczą, konferencyjną, a także w zakresie najmu pomieszczeń, działalność w zakresie promocji i reklamy, projektowania graficznego, produkcji i obsługi wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych, sprzedaży pamiątek i wydawnictw; działalność w zakresie dokumentacji fotograficznej, audio i video.
 2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 10.

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Statut Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Załącznik do uchwały nr 719/21 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2021 r.

Informację wytworzyłRada Miasta ToruniaData wytworzenia informacji2021-09-30 00:00:00
Informację udostępniłAlicja GrajekData udostępnienia informacji2022-02-07 12:57:46
Data aktualizacji informacji2022-02-07 12:58:35

  «   Wstecz