Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Status prawny » Statut

Statut Toruńskiej Agendy Kulturalnej

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Instytucja Kultury pod nazwą Toruńska Agenda Kulturalna jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń.

§ 2.

Toruńska Agenda Kulturalna działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
 2. niniejszego statutu.

§ 3.

Toruńska Agenda Kulturalna jest wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod nr 4011/7/08 i posiada osobowość prawną.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 4.

 1. Siedzibą instytucji jest miasto Toruń.
 2. Toruńska Agenda Kulturalna prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

 1. Przedmiotem działania Toruńskiej Agendy Kulturalnej  jest prowadzenie działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej prowadzonej na terenie miasta Torunia, a także promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta.
 2. Swoje zadania Toruńska Agenda Kulturalna realizuje w szczególności poprzez:
  1. organizację festiwali i przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, miejskich imprez cyklicznych, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych;
  2. warsztatów, szkoleń i innych form edukacji kulturalnej stymulujących aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta;
  3. realizację działań mających na celu tworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego;
  4. wspieranie twórców kultury w ramach programu małych grantów;
  5. aktywizację lokalnych i regionalnych środowisk biznesowych w celu wspierania działalności kulturalnej realizowanej na terenie miasta Torunia;
  6. realizację ogólnopolskich i międzynarodowych kampanii promujących miasto Toruń jako ważny ośrodek kultury na mapie Europy;
  7. współpracę z wydziałami Urzędu Miasta Torunia, miejskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji spójnej polityki w zakresie rozwijania i promowania działalności kulturalnej.

§ 6.

 1. Realizacja zadań statutowych Toruńskiej Agendy Kulturalnej odbywa się zgodnie z założeniami polityki kulturalnej i promocyjnej Gminy Miasta Toruń i na podstawie opracowywanych przez jednostkę planów działania uzgodnionych z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Torunia.
 2. Zadania statutowe Toruńska Agenda Kulturalna realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami.

Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze

§ 7.

 1. Organem zarządzającym jest Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej chyba, że zarządzanie instytucją kultury zostanie powierzone osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzanie.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Torunia. Wyłonienie kandydata na dyrektora następuje w drodze konkursu, który jest przeprowadzany w oparciu o regulamin ustalany przez Prezydenta Miasta Torunia.
 3. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie jego działalnością podstawową, finansową i administracyjną,
  2. gospodarowanie mieniem Toruńskiej Agendy Kulturalnej,
  3. przedstawianie organizatorowi i innym właściwym instytucjom planów  rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  4. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  5. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami instytucji oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji,
  7. składanie oświadczeń woli w imieniu instytucji, w tym zawieranie umów,
  8. dokonywanie w imieniu Toruńskiej Agendy Kulturalnej czynności z zakresu prawa pracy.
 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Toruńskiej Agendy Kulturalnej, w tym za jej gospodarkę finansową.

* § 7 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 664/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna.

§ 8.

Organizację wewnętrzną Toruńskiej Agendy Kulturalnej oraz szczegółowy zakres jej działalności określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Torunia oraz działających w instytucji organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 9.

 1. Organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością statutową Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest rada programowa.
 2. Członków rady programowej w liczbie od 5 do 11 osób powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Torunia na wniosek dyrektora.
 3. Rada programowa wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza.
 4. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, a w uzasadnionych przypadkach zastępca przewodniczącego lub dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
 5. Uchwały rady programowej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej składu.
 6. Koszty działania i obsługi rady programowej ponosi  Toruńska Agenda Kulturalna.
 7. Zasady i tryb działania rady programowej określa uchwalony przez nią regulamin.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 10.

 1. Toruńska Agenda Kulturalna gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.
 2. Toruńska Agenda Kulturalna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących.
 3. Toruńska Agenda Kulturalna sporządza roczne sprawozdanie finansowe jednostki, które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Torunia, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.
 4. Toruńska Agenda Kulturalna jest zobowiązana do przedłożenia organowi zatwierdzającemu rocznego sprawozdania finansowego w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

§ 11.

 1. Toruńska Agenda Kulturalna pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami Toruńskiej Agendy Kulturalnej są:
  1. dotacje Gminy Miasta Toruń;
  2. wpływy z prowadzonej działalności, w tym również ze sprzedaży składników mienia ruchomego, najmów, dzierżawy oraz działalności gospodarczej;
  3. środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych;
  4. środki z innych źródeł zewnętrznych, w tym europejskich.
 3. Wysokość rocznej dotacji Gminy Miasta Toruń na działalność Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest określona w uchwale budżetowej Rady Miasta Torunia.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora sporządzony w oparciu o wysokość dotacji przyznanej przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane dochody instytucji.
 5. Toruńska Agenda Kulturalna może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami z tym, że środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej instytucji.

§ 12.

Do składania w imieniu Toruńskiej Agendy Kulturalnej oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 13.

Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest odpowiedzialny za funkcjonowanie instytucji oraz przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 14.

Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Statut Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Załącznik do uchwały nr 49/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011 r.
Uchwała nr 664/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie zmiany statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Agenda Kulturalna

Informację wytworzyłRada Miasta ToruniaData wytworzenia informacji2011-02-24 00:00:00
Informację udostępniłPiotr M. KozaneckiData udostępnienia informacji2011-04-15 13:45:46
Data aktualizacji informacji2018-12-28 10:56:31

  «   Wstecz