Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne » Zamówienia archiwalne (2011)

Zamówienia archiwalne (2011)

Wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas imprezy pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY ’11 z użyciem sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia

Toruń: Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych podczas imprezy pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY ’11 z użyciem sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia
Numer ogłoszenia: 197688 — 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU — usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Toruńska Agenda Kulturalna, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 621 03 33, faks 56 651 02 37.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych podczas imprezy pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Światła SKYWAY 11 z użyciem sprzętu multimedialnego oraz nagłośnienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na wyświetlaniu niekomercyjnych materiałów filmowych podczas imprezy pod nazwą SKYWAY 11 za pomocą sprzętu wykonawcy. Usługa obejmuje również zapewnienie sprzętu multimedialnego, nagłośnienia oraz wież projekcyjnych i innych konstrukcji niezbędnych do realizacji zamówienia. Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy: Wyświetlanie projekcji z użyciem projektorów, budowa wież projekcyjnych i konstrukcji oraz nagłośnienie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 92.13.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wymagań technicznych, co do sprzętu opisanego w zamówieniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty jedynie w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: 1) działanie siły wyższej; 2) przedłużającą się procedurę związaną z rozpatrywaniem wniesionego/wniesionych przez wykonawcę środków odwoławczych Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tak.torun.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Toruńska Agenda Kulturalna 87-100 Toruń ul. Pod Krzywą Wieżą 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Biuro Toruńskiej Agendy Kulturalnej — Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1- sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Załącznik nr 1 — Formularz Oferty
Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Załącznik nr 2 — Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w Prawie zamówień publicznych
Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Załącznik nr 3 — Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Załącznik nr 4 — Wykaz wykonanych/wykonywanych usług
Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Załącznik nr 5 — Umowa
Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Załącznik do umowy — Wykaz sprzętu

Wyjaśnienia do treści SIWZ (18.07.2011)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 15.07.2011 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) proszę o wyjaśnienie przyczyny podania w specyfikacji nagłośnienia tylko jednej marki sprzętu d&b  a nie ma słowa „lub równoważne” zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp;

b) opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji gdzie będą montowane wieże, nie ma planu rozmieszczenia wież, z opisu nie wynika czy i jak daleko wieże będą od siebie ustawione;

c) proszę o podanie informacji kto zapewnia infrastrukturę energetyczną;

d) proszę o podanie informacji gdzie odbędzie się impreza – dokładna lokalizacja;

e) proszę o podanie informacji czy to wykonawca ma zapewnić płotki ogradzające, a jeśli tak to czy wykonawca ogradza tylko te wieże przy których jest to zaznaczone czy wszystkie;

f) proszę o podanie informacji czy Wykonawca ma zabezpieczyć najazdy kablowe we własnym zakresie;

g) proszę o podanie informacji czy Wykonawca ma zapewnić ochronę, czy ona w ogóle jest przewidziana, a jak tak to od kiedy;

h) zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 pkt b wzoru umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1 umowy za każde 15 minut zwłoki w dotrzymaniu czasu wykonania umowy. Jednocześnie Zamawiający w pkt 2 SIWZ wskazał, iż szczegółowe terminy montażu wież i sprzętu zostaną uzgodnione z wykonawcą po podpisaniu umowy. Proszę o wyjaśnienie od jakiego terminu będą liczone ewentualne kary umowne, od ostatecznie ustalonego między stronami po podpisaniu umowy, czy też terminów realizacji zamówienia określonych odpowiednio dla części I-III w pkt 2 SIWZ? Proszę o wskazanie w jakiej formie (pisemnej, mailowej, telefonicznej) będzie uzgadniany ostateczny harmonogram realizacji zamówienia? Czy uzgodnienia te będą wprowadzane do treści umowy? Proszę o doprecyzowanie w tym zakresie postanowień §1 ust. 4 wzoru umowy”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień następująco:

Ad. a)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści Rozdziału 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dopuszczenie możliwości składania ofert równoważnych w zakresie Części 3 „Nagłośnienie”. W treści Rozdziału 1 Specyfikacji dopisuje się punkt 1.3. brzmiący następująco:

1.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego w Części 3 „Nagłośnienie”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia (nagłośnienie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia) spełnia wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale 1 Część 3 „Nagłośnienie” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. b)

Wieże projekcyjne i inne konstrukcje ujęte w części 2 SIWZ postępowania 2/2011 będą umieszczone kolejno:

Ad. do pkt. 1 część 2 SIWZ)  Przed Kościołem Św. Ducha, Rynek Staromiejski

Ad. do pkt. 2 część 2 SIWZ)  Przed budynkiem Centrum Sztuki Współczesnej  od strony Bulwaru Sztuki, Wały Gen. Sikorskiego 13

Ad. do pkt. 3 część 2 SIWZ) Przed Bramą Klasztorną od strony Bulwaru Filadelfijskiego, ul. Św. Ducha 2a

Ad. do pkt. 4 część 2 SIWZ)   Na Rynku Nowomiejskim, pierzeja zachodnia

Ad. do pkt. 5 część 2 SIWZ)  Pod Łukiem Cezara, Łuk Cezara 35/39

Ad. do pkt. 6 część 2 SIWZ) Przed Budynkiem Teatru Wilama Horzycy, Pl. Teatralny 1

Ad. do pkt. 7 część 2 SIWZ) Przed Budynkiem Teatru Wilama Horzycy, Pl. Teatralny

Ad. do pkt. 8 część 2 SIWZ) Przed budynkiem Collegium Maximum, Pl. Rapackiego 1

Ad. do pkt. 9 część 2 SIWZ) Pas zieleni na Placu Rapackiego

Ad. c)

Zamawiający informuje, że zapewnienie infrastruktury energetycznej do realizacji przedmiotowego zamówienia leży po stronie Zamawiającego.

Ad. d)

Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway’11  odbędzie się na terenie Starego Miasta w Toruniu. Instalacje w postaci projekcji do których odnosi się część 1 SIWZ postępowania 2/2011 będą miały miejsce kolejno:

— Na fasadzie budynku Centrum Sztuki Współczesnej od strony Bulwaru Sztuki, Wały Gen. Sikorskiego 13,

— Na fasadzie Bramy Klasztornej od strony Bulwaru Filadelfijskiego, ul. Św. Ducha 2a

— Na Fasadzie budynku Kościoła Św. Ducha, Rynek Staromiejski

— Na Instalacji przygotowanej przez artystę zlokalizowanej na Rynku Nowomiejskim, pierzeja zachodnia

— Na instalacji przygotowanej przez artystę pod Łukiem Cezara, Łuk Cezara 35/39

Ad. e)

Wykonawca zapewnia płotki ogradzające przy wszystkich wieżach ujętych w części 2 SIWZ postępowania 2/2011.

Ad. f)

Wykonawca ma zabezpieczyć najazdy kablowe we własnym zakresie.

Ad. g)

Zamawiający zapewnia ochronę przy każdej instalacji na czas prób 7.08. 2011 i 8.08.2011 oraz przez 24h od 9.08.2011 do 13.08.2011.

Ad. h)

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią wzoru umowy oraz treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kary umowne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt b naliczane będą od szczegółowych terminów ustalonych z Wykonawcą. Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że ustalone pomiędzy stronami szczegółowe terminy montowania poszczególnych wież i sprzętu, zgodnie z § 1 ust. 4 umowy, zostaną wskazane w treści zawieranej pomiędzy stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego – harmonogram, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym w treści § 1 ust. 4 umowy uzyskuje następując brzmienie:

„4.Szczegółowe terminy realizacji zamówienia (montowania poszczególnych wież i sprzętu) zostaną uzgodnione z Wykonawcą po zawarciu umowy. Ustalone z Wykonawcą terminy realizacji zamówienia zostaną zawarte w harmonogramie, stanowiącym załącznik do zawartej umowy”.

Dokonane przez Zamawiającego zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzoru umowy stanowią integralną i obowiązująca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana terminu składania ofert

Jednocześnie Zamawiający, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 6  ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonuje przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2011 godziny 10:00 w Biurze Toruńskiej Agendy Kulturalnej – Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1- sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2011 r. o godzinie 10:15 w Biurze Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ (19.07.2011)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w dniu 18.07.2011 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a.)proszę o wyjaśnienie nieścisłości między ilością projektorów wymienioną w SIWZ (8 sztuk) a ilością lokalizacji wież wymienioną w odpowiedzi na wniosek na wyjaśnienie treści specyfikacji (9 lokalizacji), czy to oznacza, że jedna lokalizacja nie posiada projektora? Jeśli tak, to która?

b.) proszę o podanie informacji do czego ma służyć i gdzie stanąć konstrukcja aluminiowa  25 mm x 25 mm, 4m x 4m, słup 4,5 m+ poprzeczka 4 m

c.) proszę o podanie informacji do czego ma służyć i gdzie stanąć podest 4 mx 4m, wys. 20 cm, zadaszenie podestu  4,5m na 4,5m

d.) proszę o podanie informacji do czego ma służyć i gdzie stanąć konstrukcja aluminiowa składająca się z 6 słupów o wysokości 6 m ustawionych w formie sześciokąta o krótszych bokach o długości 5,5 m i dłuższych bokach o długości 9,5 m

e.) proszę o podanie informacji w jakim celu i w której lokalizacji ma zostać użyty system bezprzewodowy do transmisji dźwięku

Zamawiający, działający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień następująco:

Ad. a) Brak nieścisłości. Na część z konstrukcji instytucja nie składa zapotrzebowania na projektory, gdyż są w posiadaniu instytucji lub zakontraktowanych artystów.

Ad. b) Konstrukcja służy do umieszczenia na niej projektora, który ma się znaleźć nad instalacją. Konstrukcja będzie zlokalizowana pod Łukiem Cezara 35/39.

Ad. c) Podest jest podstawą do ekranu dotykowego będącego częścią  interaktywnej instalacji. Podest będzie zlokalizowany przed Teatrem Wilama Horzycy na Pl. Teatralnym 1.

Ad. d) Konstrukcja jest podstawą do umieszczenia na niej luminescencyjnych przewodów. Konstrukcja będzie zlokalizowana na pasie zieleni na Placu Rapackiego.

Ad. e) System bezprzewodowy do transmisji dźwięku ma zostać użyty przy projekcji zlokalizowanej na Bramie Klasztornej ul. Św. Ducha 2a od strony Bulwaru Filadelfijskiego w celu prawidłowego nagłośnienia projekcji zgodnie z zapotrzebowaniem artysty.

Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Wyjaśnienia do treści SIWZ [2]

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty (26.07.2011)

Przetarg na wyświetlanie niekomercyjnych materiałów filmowych podczas Skyway ’11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  «   Wstecz