Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Dane podstawowe » Zarządca

Zarządca Toruńskiej Agendy Kulturalnej

Zarządca Toruńskiej Agendy Kulturalnej

Spółka Spółka Sport & Art Promotions Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kozacka 10/28
Zarejestrowana w KRS pod numerem 0000704513, NIP 956-232-95-66, REGON 368766375, w imieniu której działa Pan Krystian Kubjaczyk — Prezes Zarządu Spółki
tel. +48 606 757 710
e-mail: k.kubjaczyk@tak.torun.pl

Kompetencje i obowiązki

Zarządca kieruje samodzielnie Toruńską Agendą Kulturalną, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Zarządcę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Torunia. Do zakresu obowiązków Zarządcy należy w szczególności:

  1. kierowanie jego działalnością podstawową, finansową i administracyjną,
  2. gospodarowanie mieniem Toruńskiej Agendy Kulturalnej,
  3. przedstawianie organizatorowi i innym właściwym instytucjom planów  rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  4. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  5. sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami instytucji oraz wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji,
  7. składanie oświadczeń woli w imieniu instytucji, w tym zawieranie umów,
  8. dokonywanie w imieniu Toruńskiej Agendy Kulturalnej czynności z zakresu prawa pracy

Zarządca jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Toruńskiej Agendy Kulturalnej, w tym za jej gospodarkę finansową.

  «   Wstecz