Toruńska Agenda Kulturalna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń

Jesteś tutaj: Deklaracje dostępności

Deklaracje dostępności

 

Serwis internetowy Toruńskiej Ageny Kulturalnej

Dostępność cyfrowa

Toruńska Agenda Kulturalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: https://www.tak.torun.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.04.2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Oświadczenie sporządzono 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.tak.torun.pl

Autodeskrypcja

Witryna internetowa www.tak.torun.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem.

Wyłączenia

Strona zawiera archiwalne wersje serwisu z lat 2009-2020 zawierające treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w tym: treści wideo oraz pliki w formacie pdf niedostępne cyfrowo.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Grajek, adres poczty elektronicznej a.grajek@tak.torun.pl., numer telefonu: 696 377 005. Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Toruńska Agenda Kulturalna prowadzi działalność w budynkach przy ulicy:

1. Konopnickiej 13 / 4

Właścicielem i zarządcą kamienicy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. Biura Toruńskiej Agendy Kulturalnej zlokalizowane są na trzecim piętrze nieruchomości. Na pozostałych kondygnacjach swoje biura mają: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Biznesu oraz Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro.

Wejście do obiektu znajduje się od ul. Konopnickiej, do których dostępu bronią ciężkie drewniane drzwi, otwierane mechanicznie. Szerokość drzwi (93cm bez skrzydła bocznego, 141 cm ze skrzydłem bocznym) umożliwia przejazd osoby na wózku inwalidzkim. Przed drzwiami znajduje się podjazd o kącie nachylenia około 9 stopni.

Przy drzwiach znajduje się domofon, którego najniżej położone przyciski znajdują się 142cm od podłoża, co uniemożliwia obsługę domofonu przez osobę siedzącą na wózku (strefa przycisków i włączników dla osób na wózkach znajduje się pomiędzy 70cm a 130cm od podłoża).

W korytarzu za drzwiami wejściowymi znajdują się 4 schody, wyposażone w platformę schodową do przemieszczania wózków inwalidzkich (i dziecięcych), która wymaga dodatkowej osoby do obsługi. Pilot do platformy schodowej znajduje się w biurze MOPR na parterze kamienicy przy Konopnickiej 13. Przy platformie znajduje się czytelna informacja o miejscu przechowywania pilota oraz kogo i w jaki sposób należy prosić o pomoc.

W obiekcie znajduje się winda o szerokości wejścia 90 cm, umożliwiający przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku. Wejście do windy znajduje się w bocznym korytarzu o szerokości 150 cm, równoległym do klatki schodowej, i jest oznakowane tabliczką.

Lokal biurowy Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Toruńska Agenda Kulturalna nie posiada miejsc parkingowych przed budynkiem. W odległości około 30-50 metrów od budynku, wzdłuż ulicy Bydgoskiej, znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt przy Konopnickiej 13 jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, jednak osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą wymagać dodatkowej asysty.

Należy dodać, że w lokalu biurowym przy Konopnickiej 13 Toruńska Agenda Kulturalna nie realizuje wydarzeń kulturalnych. Jest to wyłącznie powierzchnia biurowa, wykorzystywana przez pracowników TAK do opracowywania wydarzeń.

2. Pod Krzywą Wieżą 1

Obiekt „Krzywa Wieża” jest obiektem zabytkowym, mieszczącym się na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w związku z czym jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnoprawnością nie jest możliwe – wszelkie prace wymagały by dużej oraz trwałej ingerencji w architekturę dziedzictwa narodowego.

Obiekt „Krzywa Wieża” jest udostępniony zwiedzającym, ale nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przed frontowym wejściem do „Krzywej Wieży” znajduje się schodek oraz próg, które stanowią utrudnienie dla wjazdu osób na wózkach. Szerokość dwuskrzydłowych drzwi wejściowych jest wystarczająca na przejazd wózków. Pomieszczenia „Krzywej Wieży” znajdujące się na innych kondygnacjach są poza zasięgiem osób z niepełnosprawnościami ze względu na prowadzące do nich wąskie klatki schodowe. Obiekt nie jest wyposażony w żadne urządzenia ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami.

3. Bydgoska 50

Obiekt przy ulicy Bydgoskiej 50 jest obiektem zabytkowym. Obecnie obiekt jest w trakcie przebudowy — raport dostępności zostanie opublikowany po zakończeniu prac.

4. Mazowiecka 70a

Obiekt nie jest przeznaczony do użytku dla osób z zewnątrz — stanowi wyłącznie przestrzeń magazynową dostępną dla pracowników Toruńskiej Agendy Kulturalnej, przy czym w budynku nie uwzględnia się stanowisk pracowniczych.


Serwis internetowy Bella Skyway Festival

Dostępność cyfrowa

Toruńska Agenda Kulturalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: http://www.bellaskyway.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Oświadczenie sporządzono 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.tak.torun.pl

Autodeskrypcja

Witryna internetowa www.tak.torun.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają atrybuty alt z opisem.

Wyłączenia

Strona zawiera archiwalne wersje serwisu z lat 2009-2020 zawierające treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w tym: treści wideo oraz pliki w formacie pdf niedostępne cyfrowo.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: tablety, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Grajek, adres poczty elektronicznej a.grajek@tak.torun.pl., numer telefonu: 696 377 005. Tą samą drogą można tównież składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/


Serwis internetowy Kulturalny Toruń

Dostępność cyfrowa

Toruńska Agenda Kulturalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pod adresem: https://kulturalnytorun.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.02.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Oświadczenie sporządzono 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Oświadczenie sporządzono 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

Należy mieć na uwadze iż zmiany w wyglądzie strony i rozmiarze czcionek istotnie wpływają na estetykę strony i służą tylko podniesienia dostępności cyfrowej witryny www.tak.torun.pl

Autodeskrypcja

Witryna internetowa www.tak.torun.pl nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących/niewidzących. Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych takich jak: tablety, telefony komórkowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Grajek, adres poczty elektronicznej a.grajek@tak.torun.pl., numer telefonu: 696 377 005. Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Witryna Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/